Poissons divers

  • Salminus brasiliensis (Dourado)

    Salminus brasiliensis (Dourado)